•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
โครงการพัฒนา
ความสามารถของกำลังพล
กบ.ทอ.ประจำปี ๕๙  
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ<br /><br />
ของกำลังพล กบ.ทอ.ประจำปี ๕๙
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง
ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕  
หลักสูตร การเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕
ประชุม Program
Management Review (PMR)
ครั้งที่ ๑๓ (๑/๕๙)
 
ประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๓ (๑/๕๙)    
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดหาโดยวิธี FMS
ประจำปี ๕๙ 

การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาโดยวิธี FMS ประจำปี 59   
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการที่สมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๑
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ปี ๒๕๕๙
 
 
  ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง
พนักงานราชการ กบ.ทอ.ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
 
 
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง <  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 >> ดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเขียนรายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
 
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลอาคาร ทอ.
(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
แบบฟอร์มแผนงานผูกพันงบประมาณ
สำหรับงานก่อสร้าง
 
 
แบบฟอร์มเสนอแผนการก่อสร้่าง ประจำปี ๖๐
ของ ทอ.(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
 
 

 
>> ระเบียบ / คำสั่ง / ข้อมูลการประชุม <<  >> คู่มือ << 
   • ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติ
    ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
     แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘ และการใช้หนังสือ
    ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วาง
    เป็นหลักประกันสัญญา 

   • การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิดภัณฑ์และบริการ
    นวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย 
 

   • การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอ
    ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบ10.107.0.183ียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

   • การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
    คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริม
    ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการ
    กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ 
 

   • อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๘ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.
    ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๕๗๗๗ ลง ๙ พ.ย.๕๘ 
                                                                           >> อ่านต่อ <<
logist lrtaf#20131

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ