หน้าหลัก ภารกิจ และการจัดหน่วย ผู้บังคับบัญชา ทำเนียบผููููู้บังคับบัญชา ประวัติหน่วยงาน สัญลักษณ์ รร.กบ.กสล.กบ.ทอ.
ภารกิจหน่วย
ระบบ LMIS

e - mail ทอ.
ข้อควรปฎิบัติ

ข้อปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
สาระน่ารู้/บทความ

ระบียบ/คำสั่ง
แบบฟอร์มรายละเอียด ค่าคุรุภัณฑ์
และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง กบ.ทอ.ปี๕๗
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบรายจ่าย
ลงทุนปี ๕๖

การสอบคัดเลือกข้าราชการไป
ปฏิบัติหน้าที่นายทหาร ประจำ
สน.ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน

ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ
ไปเป็นนายทหารติดต่อ
สน.ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน

แบบฟอร์มใบ รปภ.
a ประกาศผลสอบคัดเลือก 
น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร จำพวกส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย
ประจำปี งป.๒๕๕๖

การขอยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ
ที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี

a
การประกวดบทความเพื่อการ
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
ในหัวข้อ "รวมพลังข้าราชการไทย
สู้ภัยคอร์รัปชัน"

 

   ข่าว ทอ.
กิจกรรม
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ณ สนามกอล์ฟเมืองเอก ๑๓ ก.พ.๕๖
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของกำลังพล กบ.ทอ.
๔ มี.ค.๕๖, ๐๙๓๐
ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เลขที่ 171 กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220 ต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ กบ.ทอ.
กรุณาติดต่อไป ที่อยู่อีเมล์ supattra_je@rtaf.mi.th โทรศัพท์ 0-2534-1480 (เวลาราชการ)