ระเบียบ

planeแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานภาครัฐ new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานรัฐ 

planeระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ new2 e0

planeระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS)new2 e0

planeระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐new2 e0

planeระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการทำสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐

planeระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (แก้ไข ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒)

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 5. ระเบียบ/คำสั่ง
 • A20200220
  กองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ Royal Thai Air Force Symposium 2020
 • A20200211
  กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20200219
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานเนื่องในโอกาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ ๑๒ ปี
 • A20200217-3
  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/๖๓
 • A20200214-2
  สัมภาษณ์พิเศษการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ RTAF SYMPOSIUM 2020
 • A20200217-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20200205
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200213
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
 • C20200219
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๓-๖๑-๒
 • C20200217
  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย ขนส่งไปรษณีย์จากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
 • C20200102-2
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200214
  ผลการปฏิบัติงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

planeกบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม ปี 63  new 

planeประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปผลัดเปลี่ยนหน้าที่เสมียน สน.ผชท.ไทย/สตอกโฮล์ม ปฎิบัติหน้าที่ ผช.นตต.ทอ.ประจำ FMV
ระหว่าง ๑ เม.ย.๖๓-๓๑ มี.ค. ๖๖ ๗ ต.ค.๖๒   
new 

planeรับสมัครข้าราชการ ทอ.เพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานnew 

 

 

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-กองบิน new

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนกลาง new

planeประชุมพิจารณาร่างแนวทางและขั้นตอนการจตัดซื้อจัดจ้างกองทัพอากาศ new

planeรายละเอียดสินทรัพย์ถาวร new

planeสัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกองทัพอากาศ (๑๙ พ.ย.๖๒) ณ ห้องบรรยาย ทอ new

planeการประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ new

planeคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeขัอหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

planeรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

planeแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

planeประชุมราคากลาง เอกสารการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติ ว453

planeประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ นขต.ทอ.ในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๒ ระหว่าง ๓-๔ เม.ย.๖๑

planeตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลางเช่า(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.กบ.ทอ.

planeประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ