หนังสือเวียน

planeซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (๒๒ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์(อธ ๒) (๑๐ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ (๙ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๔ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๓ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๒ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๑ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeซ้อมความเข้าใจการเลิอกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeแนงทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) (๓ พ.ค.๖๑) new2 e0

planeราคามาตรฐานครุภัณฑ์new2 e0

planeการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (๖ ธ.ค.๖๐)

planeแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๑๒๘(๖ ธ.ค.๖๐)

planeสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ รมว.กห.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑ (๓๐ พ.ย.๖๐)

planeหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (๑๙ ก.ย.๖๐)

planeการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-martet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มี.ค.๖๐ (๓๐ ต.ค.๖๐)

planeการซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (๒๘ ก.ย.๖๐)

planeการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (๑๘ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement (e-GP) (๘ ก.ย.๖๐)

planeการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะตรวจรับพัสดุ (๘ ก.ย.๖๐)

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ (๔ ก.ย.๖๐)

planeการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market-e-market) เพิ่มเติม (๔ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๙ มิ.ย.๖๐)

planeการนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๘ ก.พ.๖๐)

planeสำนักงาน ป.ป.ช. ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๒ ก.พ.๖๐)

planeการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (๕ ก.ย.๕๙)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) (๕ ก.ย.๕๙)

planeการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (๘ ส.ค.๕๙)

planeการใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหน่วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeตัวอย่างหนังสือคำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘ และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นประกันสัญญา (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุน ขนาดเล็กทั้งประเทศ (๑๔ ม.ค.๕๙)

planeแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (๒๕ ก.ย.๕๐)

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
  5. ระเบียบ/คำสั่ง
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

planeประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๒ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง new 

planeขอให้กำลังพลหน่วย กบ.ทอ.เข้าใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) new

 planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารพัสดุตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ new

planeผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ OGDEN AIR LOGISTICS CENTER (OO-ALC) และ เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง สป.FMS new

planeขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ วันศุกร์ที่ ๒ ก.พ.๖๑  ณ สนามกอล์ฟ PINEHURST ปทุมธานี 

planeขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กบ.ทอ. ประจำปี ๖๐ ณ โรงยิมสนามกีฬาจันทรุเบกษา ในวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๐, ๑๓๓๐-๑๘๐๐

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๑ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุงขั้นสุดท้าย

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๑ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุงขั้นที่ ๑

planeรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปีงบประมาณ ๖๑ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง

 

 

การจัดการความรู้ KM

          คำสั่ง คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ที่ ๒๒/๖๑ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ให้กำลังพล กบ.ทอ. เข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) ที่ เว็บไซต์ http://logist.km.rtaf.mi.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ E-mail ทอ. (ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th) ทำการตรวจเช็คปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลnew2 e0

          หากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณา คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgMbaR9e1bON8Bx49akiuH4OygNKFFd31jl_vxISoewN958Q/viewform?usp=sf_link เพื่อกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าใช้งานระบบ