หนังสือเวียน

planeซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (๒ พ.ย.๖๑) new2 e0 

planeประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ พ.ย.๖๑) new2 e0

planeประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ พ.ย.๖๑) new2 e0 

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขี้นบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๖ ต.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖ ต.ค.๖๑) new2 e0

planeแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (๑๐ ต.ค.๖๑) new2 e0

planeแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๘ ต.ค.๖๑) new2 e0 

planeกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม (๑๙ ก.ย.๖๑) new2 e0

planeการพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๗ ก.ย.๖๑) new2 e0

planeซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียนบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ (๑๗ ก.ย.๖๑) new2 e0

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๑ (๖ ก.ย.๖๑) new2 e0

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๔ ส.ค.๖๑) 

planeขอยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ (๒๘ ส.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (๒๔ ส.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๒๓ ส.ค.๖๑) 

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๑ (๖ ส.ค.๖๑) 

planeข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (๑๖ ก.ค.๖๑)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือน มิ.ย.๖๑ (๑๓ ก.ค.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๑๑ ก.ค.๖๑)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือน เม.ย.-พ.ค.๖๑ (๑๘ มิ.ย.๖๑)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้่อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ (๑๕ มิ.ย.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๕ (๔ มิ.ย.๖๑)

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (๒๕ พ.ค.๖๑)

planeการตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๒๒ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (๒๒ พ.ค.๖๑) 

planeแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์(อธ ๒) (๑๐ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ (๙ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๔ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๓ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๒ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๑ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการเลิอกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนงทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) (๓ พ.ค.๖๑) 

planeราคามาตรฐานครุภัณฑ์

planeการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (๖ ธ.ค.๖๐)

planeแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๑๒๘(๖ ธ.ค.๖๐)

planeสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ รมว.กห.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑ (๓๐ พ.ย.๖๐)

planeหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (๑๙ ก.ย.๖๐)

planeการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-martet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มี.ค.๖๐ (๓๐ ต.ค.๖๐)

planeการซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (๒๘ ก.ย.๖๐)

planeการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (๑๘ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement (e-GP) (๘ ก.ย.๖๐)

planeการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะตรวจรับพัสดุ (๘ ก.ย.๖๐)

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ (๔ ก.ย.๖๐)

planeการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market-e-market) เพิ่มเติม (๔ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๙ มิ.ย.๖๐)

planeการนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๘ ก.พ.๖๐)

planeสำนักงาน ป.ป.ช. ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๒ ก.พ.๖๐)

planeการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (๕ ก.ย.๕๙)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) (๕ ก.ย.๕๙)

planeการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (๘ ส.ค.๕๙)

planeการใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหน่วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeตัวอย่างหนังสือคำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘ และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นประกันสัญญา (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุน ขนาดเล็กทั้งประเทศ (๑๔ ม.ค.๕๙)

planeแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (๒๕ ก.ย.๕๐)

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 5. ระเบียบ/คำสั่ง
 • A20181116
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศและป้องกันทางอากาศเวียดนาม ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • A20181114-4
  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
 • A20181114-3
  เสนาธิการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจากผู้ช่วยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย
 • A20181114-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • A20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศ
 • A20181114
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารอากาศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181112
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181105
  กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181108
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181106
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181024
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181029-2
  ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผ้ากฐินสามัคคีกองทัพอากาศ
 • 20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • 20181030
  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • E20181022
  พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

planeประชุมราคากลาง เอกสารการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติ ว453(๙ ต.ค.๖๑)new

planeผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปี ๖๒ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย new 

planeผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปี ๖๒ จำพวกทหารแผนที่ ขั้นสุดท้าย new

planeผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปี ๖๒ เหล่าทหารแผนที่ขั้นที่ ๑(ภาควิชาการ)

planeผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปี ๖๒ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุงขั้นที่ ๑(ภาควิชาการ)

planeรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรปี ๖๒ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง

planeขอให้กำลังพลหน่วย กบ.ทอ.เข้าใช้งานระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) 

 planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารพัสดุตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ 

planeผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ OGDEN AIR LOGISTICS CENTER (OO-ALC) และ เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง สป.FMS 

 

 

 

การจัดการความรู้ KM

          คำสั่ง คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ที่ ๒๒/๖๑ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ให้กำลังพล กบ.ทอ. เข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social) ที่ เว็บไซต์ http://logist.km.rtaf.mi.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ E-mail ทอ. (ไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th) ทำการตรวจเช็คปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลnew2 e0

          หากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณา คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgMbaR9e1bON8Bx49akiuH4OygNKFFd31jl_vxISoewN958Q/viewform?usp=sf_link เพื่อกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าใช้งานระบบ