หนังสือเวียน

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค.๖๒(๒๘ ม.ค.๖๒)new2 e0

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(๗ ม.ค.๖๒)new2 e0

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ย.๖๒(๗ ม.ค.๖๒)new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย.๖๒(๗ ม.ค.๖๒)new2 e0

planeบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(๒ ม.ค.๖๓)new2 e0

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของ ปล.กห.(๒ ม.ค.๖๓)

planeขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๒๐ ธ.ค.๖๒)

planeซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามระเบียบ กค.(๑๙ ธ.ค.๖๒)new2 e0

planeการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลง ๕ ส.ค.๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๙ ธ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ(๒ ธ.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeการจัดซื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม(๘ พ.ย.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๘ พ.ย.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(๑๖ ต.ค.๖๒)

planeขอยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองทัพอากาศ(๔ ต.ค.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม(๔ ต.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง(๑๘ ก.ย.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบิรการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศนี้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒(๑๓ ก.ย.๖๒)

planeกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)เพิ่มเติม(๑๑ ก.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๓๐ ส.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๒๖ ส.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๒๖ ส.ค.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๑๔ ส.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ(๒๔ มิ.ย.๖๒) 

planeแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม(๒๔ มิ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๒๔ มิ.ย.๖๒)

planeขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์(๑๐ มิ.ย.๖๒)

planeขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส ๐๓๐๒๐๐๑๕ ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)(๑๐ มิ.ย.๖๒)

planeสรุปผลการหารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ(๗ มิ.ย.๖๒)

planeหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน(๗ มิ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๔ มิ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๒๘ พ.ค.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒(๓ พ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)(๓ พ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย(๓ พ.ค.๖๒)

planeการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา(๓ พ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา(๓ พ.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง(๒ เม.ย.๖๒)

planeการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง...(๒ เม.ย.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง...(๒ เม.ย.๖๒)

planeการซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓(๒ เม.ย.๖๒)

planeการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(๒๑ มี.ค.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย(๒๗ มี.ค.๖๒)

planeขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๗ มี.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐... (๒๑ มี.ค.๖๒)

planeขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๑ มี.ค.๖๒)

planeการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ มี.ค.๖๒)

planeขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา๑๙แห่งพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๒ ก.พ.๖๒)

planeแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ (๗ ก.พ.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๓๐ ม.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) (๒๙ ม.ค.๖๒)

planeการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๙ ม.ค.๖๒)

planeการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๙ ม.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) (๗ ม.ค.๖๒)

planeการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒ ม.ค.๖๒)

planeสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห. (๑๗ ธ.ค.๖๑)

planeการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๑๒ ธ.ค.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๖ ธ.ค.๖๑)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๐ พ.ย.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (๒ พ.ย.๖๑) 

planeประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ พ.ย.๖๑) 

planeประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ พ.ย.๖๑)  

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขี้นบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๖ ต.ค.๖๑) 

planeแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖ ต.ค.๖๑) 

planeแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (๑๐ ต.ค.๖๑) 

planeแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๘ ต.ค.๖๑) 

planeกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม (๑๙ ก.ย.๖๑) 

planeการพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๗ ก.ย.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียนบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ (๑๗ ก.ย.๖๑) 

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๑ (๖ ก.ย.๖๑) 

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๔ ส.ค.๖๑) 

planeขอยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ (๒๘ ส.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (๒๔ ส.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๒๓ ส.ค.๖๑) 

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๑ (๖ ส.ค.๖๑) 

planeข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (๑๖ ก.ค.๖๑)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือน มิ.ย.๖๑ (๑๓ ก.ค.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๑๑ ก.ค.๖๑)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือน เม.ย.-พ.ค.๖๑ (๑๘ มิ.ย.๖๑)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้่อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ (๑๕ มิ.ย.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๕ (๔ มิ.ย.๖๑)

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (๒๕ พ.ค.๖๑)

planeการตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๒๒ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (๒๒ พ.ค.๖๑) 

planeแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์(อธ ๒) (๑๐ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ (๙ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๔ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๓ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๒ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๑ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการเลิอกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนงทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) (๓ พ.ค.๖๑) 

planeราคามาตรฐานครุภัณฑ์

planeการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (๖ ธ.ค.๖๐)

planeแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๑๒๘(๖ ธ.ค.๖๐)

planeสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ รมว.กห.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑ (๓๐ พ.ย.๖๐)

planeหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (๑๙ ก.ย.๖๐)

planeการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-martet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มี.ค.๖๐ (๓๐ ต.ค.๖๐)

planeการซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (๒๘ ก.ย.๖๐)

planeการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (๑๘ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement (e-GP) (๘ ก.ย.๖๐)

planeการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะตรวจรับพัสดุ (๘ ก.ย.๖๐)

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ (๔ ก.ย.๖๐)

planeการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market-e-market) เพิ่มเติม (๔ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๙ มิ.ย.๖๐)

planeการนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๘ ก.พ.๖๐)

planeสำนักงาน ป.ป.ช. ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๒ ก.พ.๖๐)

planeการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (๕ ก.ย.๕๙)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) (๕ ก.ย.๕๙)

planeการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (๘ ส.ค.๕๙)

planeการใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหน่วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeตัวอย่างหนังสือคำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘ และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นประกันสัญญา (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุน ขนาดเล็กทั้งประเทศ (๑๔ ม.ค.๕๙)

planeแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (๒๕ ก.ย.๕๐)

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 5. ระเบียบ/คำสั่ง
 • A20200220
  กองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ Royal Thai Air Force Symposium 2020
 • A20200211
  กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20200219
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมงานเนื่องในโอกาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครบรอบ ๑๒ ปี
 • A20200217-3
  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/๖๓
 • A20200214-2
  สัมภาษณ์พิเศษการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ RTAF SYMPOSIUM 2020
 • A20200217-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20200205
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200213
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
 • C20200219
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๓-๖๑-๒
 • C20200217
  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย ขนส่งไปรษณีย์จากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
 • C20200102-2
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200214
  ผลการปฏิบัติงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

planeกบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม ปี 63  new 

planeประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปผลัดเปลี่ยนหน้าที่เสมียน สน.ผชท.ไทย/สตอกโฮล์ม ปฎิบัติหน้าที่ ผช.นตต.ทอ.ประจำ FMV
ระหว่าง ๑ เม.ย.๖๓-๓๑ มี.ค. ๖๖ ๗ ต.ค.๖๒   
new 

planeรับสมัครข้าราชการ ทอ.เพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานnew 

 

 

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-กองบิน new

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนกลาง new

planeประชุมพิจารณาร่างแนวทางและขั้นตอนการจตัดซื้อจัดจ้างกองทัพอากาศ new

planeรายละเอียดสินทรัพย์ถาวร new

planeสัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกองทัพอากาศ (๑๙ พ.ย.๖๒) ณ ห้องบรรยาย ทอ new

planeการประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ new

planeคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeขัอหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

planeรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

planeแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

planeประชุมราคากลาง เอกสารการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติ ว453

planeประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ นขต.ทอ.ในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๒ ระหว่าง ๓-๔ เม.ย.๖๑

planeตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลางเช่า(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.กบ.ทอ.

planeประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ