lcc

 

พลังงานทดแทน

วิกฤตพลังงาน เป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงที่สำคัญของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้งานภายในประเทศ ตามแผนนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล และ ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดทิศทางและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในด้านพลังงานและประเทศชาติอย่างแท้จริง กองทัพอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสถียรภาพทางพลังงาน จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกระทรวงกลาโหม มาเป็นแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เพื่อกำหนดทิศทาง กรอบการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน และได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนฉบับดังกล่าวในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับริบทในปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ให้เป็นร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของกองทัพอากาศ ภายในปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ของกองทัพอากาศตามสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสม จากการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนที่ผ่านมา ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยเซลส์แสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจ และเป็นพลังงานสำรอง ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้ง โดยใช้งบประมาณของกองทัพอากาศและเงินกองทุนส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ทำให้ สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น จนในปี2560 กองทัพอากาศสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 4.5 ล้านยูนิค ภายใน 1ปี ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 18 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น - การติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานีรายงาน ภูหมันขาว เขาเขียว ดอยอินทนนท์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา - การติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ตามกองบิน หรือช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการเทพประทานธารา เป็นต้น - การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานด้านยุทธการที่มีความสำคัญต่อความมั่นคง เช่น เช่น กองบิน ฝูงบินสนาม สถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ สถานีรายงานและสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อย่างเช่นสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมภูกระดึง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องใช้อากาศยานขนส่งจากภาคพื้นขึ้นมาที่สถานี นอกจากนี้ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน กองทัพอากาศยังได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาทิเช่น ปี 2558 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดี และโครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟและหลอดแอลอีดีในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และในปี 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานกองทัพอากาศ ณ กองบิน 2 กองบิน 4 กองบิน 41 และตึกบัญชาการกองทัพอากาศ จากแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้พลังงานแต่ละประเภท และการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงาน ตลอดจนการรักษาสภาวะแวดล้อม และดำรงรักษามาตรการประหยัดพลังงานไว้อย่างต่อเนื่อง กองทัพอากาศกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบพลังงาน โดยเริ่มจากการพัฒนาในหน่วยขึ้นตรงระดับกองบิน ให้เป็น SMART Wing ด้วยการกำหนดให้กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี เป็นกองบินต้นแบบ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมอันประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าทั้งจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลส์แสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ กองบิน 2 ยังมีโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ซึ่งเป็นโครงการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จากการใช้ขยะครัวเรือน และซากพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสิ่งปฏิกูล นำมาหมักให้เกิดก๊าซแล้วนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายให้หน่วยงานในกองบินที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงสูง ซึ่งนอกจากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวแล้ว กองบิน2 ยังคงต้องมีการพัฒนาเพิ่มเดิม ในส่วนระบบกักเก็บพลังงาน ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระบบเครือข่าย และระบบควบคุมสั่งการการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น SMART Wing ที่สมบูรณ์ และทำให้กองบิน 2 เป็นต้นแบบของ SMART Wing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็นกองบินที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Base) ที่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง อย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกองทัพอากาศจะดำเนินการให้ทุกกองบินเป็น SMART Wing ต่อไป จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศในการสร้างเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความมั่นคงด้านพลังงาน สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล นโยบายพลังงานทดแทนกระทรวงกลาโหม อันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศไทยตลอดไป

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 5. ระเบียบ/คำสั่ง
 • A20210512
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕
 • A20210507-2
  กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อ COVID-19
 • A20210507
  การประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ ๖๘
 • A20210505
  พิธีมอบเงินสนับสนับสนุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210430-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • A20210430
  กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210506
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้​ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • C20200406
  รายงานการเงินประจำปี กองทัพอากาศ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

planeซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการnew

planeมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐnew

planeกรมบัญชีกลางบรรยาย เรื่อง "ว 89, ว 198 และ ว 581" ในการประชุมเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. ปีงบประมาณ 64 ครั้งที่ 6 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย.2564 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม เวหาสยานศิลปสิทธิ์

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.พ.๖๔

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.พ.๖๔

planeประกาศรายชื่อ ขั้นที่ 1 จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง64(๒๙ มี.ค.๖๔)

planeผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง น.ประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ OO-ALC และตำแหน่ง เสมียน สน.ผชท.ทหาร ไทย/วอชิงตัน และปฏิบัติหน้าที่ จนท.ควบคุมการขนส่ง สป.FMS ณ สหรัฐอเมริกา(๑๒ มี.ค.๖๔)

planeขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ (๘ ก.พ.๖๔)

planeแจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานรัฐ (๒๘ ม.ค.๖๔)

planeบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (๒๘ ม.ค.๖๔)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค.๖๓ (๒๐ ม.ค.๖๔)

planeอัตราราคางานต่อหน่วย (๒๐ ม.ค.๖๔)

planeเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ ๔ ธ.ค.๖๓

planeรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑๕ และ ๕๑๖ ลง ๑๑ พ.ย.๖๓

 planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง (ครั้งที่ 2)

 planeประการผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารแผนที่ ปีงบประมาณ ๖๔ 

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย

planeผลการสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์มและปฏิบัติหน้าที่ นตต.ประจำ Forsvarets Materielverk (FMV) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เหล่าทหารแผนที่ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

planeผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)

planeข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๔ จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง

planeประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารพัสดุตามโครงการแลกเปลี่ยน ทอ.-ทอ.สหรัฐอเมริกา

planeใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Forsvarets Materielverk (FMV)

planeการกำหนดมาตรการป้องกันกำลังพลของ กบ.ทอ.ในสถานการณ์ COVID-19

 

 

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๔(๑๒ พ.ค.๖๔)new

planeขออนุมัติใช้รายการตรวจสอบ (Cheklist) ประกอบการเสนอขออนุมัติซื้อ/จ้าง และลงนามสัญญาซื้อ/จ้าง(๑๘ มี.ค.๖๔)

planeรายงานผลการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ ๔๐๑-๘/๒๕๖๓(๑๘ มี.ค.๖๔)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๔(๑๑ มี.ค.๖๔)

planeการใช้งานระบบให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์(๙ มี.ค.๖๔)

planeแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓(๒ มี.ค.๖๔)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ม.ค.๖๔(๑๙ ก.พ.๖๔)

plane การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า(๖ ม.ค.๖๔)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓และแนวทางการจัดซื้อ/จ้างในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ของนขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของ ปล.กห.(๖ ม.ค.๖๔)

plane แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Goverment Procurement : e-GP)(๒๓ ธ.ค.๖๓)

plane แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))ในะรบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement : e-GP)(๑๗ ธ.ค.๖๓)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน ก.ย.๖๓(๒ พ.ย.๖๓)

planeการสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน(๒ พ.ย.๖๓

plane บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ย.๖๓(๒ พ.ย.๖๓

planeรายงานสรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

planeการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ ๔ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะยเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ส.ค.๖๓(๕ ต.ค.๖๓)

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพลางก่อน(๓๐ ก.ย.๖๓)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ก.ค.๖๓(๑๐ ส.ค.๖๓)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิ.ย.๖๓(๑๐ ส.ค.๖๓)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (๒-๐๘๑๐)

planeรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 62

planeการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนภูมิภาค 

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนกลาง 

อ่านต่อ>>