lcc

ประวัติความเป็นมา

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ"

          กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เริ่มก่อตั้งหน่วยงานครั้งแรก โดยเป็นแผนกที่ ๔ ของกรมเสนาธิการทหารอากาศ ตามการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๐ และในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกองทัพอากาศ ในกระทรวงกลาโหมยกฐานะแผนกที่ ๔ กรมเสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็นกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายกิจการฝ่ายอำนวยการให้สมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงกลาโหมจึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อ "กรมการส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ" เป็น "กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ" และทางราชการได้ใช้ชื่อนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงถือว่าในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

          ซึ่งในปัจจุบัน มีภารกิจหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงและทรัพย์สินของทางราชการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการสายพัสดุ มีหน้าที่ให้การฝึก ศึกษา และควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการฝ่ายส่งกำลังบำรุง เหล่าทหารแผนที่ และเหล่าทหารพัสดุ มีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมี พลอากาศตรี บัว ศิริทรัพย์ เป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศคนแรก  

 พล.อ.ต.วิทยา  ถาน้อย  ผอ.สกบ.กบ.ทอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๐๑๕๘