เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
   - กระทรวงกลาโหม
   - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   - กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กองทัพบก
   - กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานส่งกำลังบำรุงเหล่าทัพ
   - กบ.ทบ.
   - กบ.ทร.
   - กบ.ทหาร
   
 icon bullet blue  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านส่งกำลังบำรุง
   - กระทรวงการคลัง
   - กรมบัญชีกลาง    
   - สำนักงบประมาณ
   - สำนักงบประมาณกลาโหม
   - กรมระดมสรรพกำลังทหาร
   - กรมสรรพากร
 
 icon bullet blue  หน่วยงานร่วม MOU
    - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
     - บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - คณะที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (จัสแม็กไทย)
     - กรมธนารักษ์

 

Logo Line