lcc

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.64

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64new2 e0

planeรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.64

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.63

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.62

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.62

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.62

planeผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

planeการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง