lcc

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

          - โทรศัพท์  :  02-534-1479

          - โทรสาร   :  02-534-1090

 

ที่ตั้ง :
          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 map logist