หนังสือเวียน

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ค.๖๓ (๓๑ ส.ค.๖๓)new2 e0

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิ.ย.๖๓ (๓๑ ก.ค.๖๓)new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ค.๖๓ (๓๐ ก.ค.๖๓)new2 e0

planeตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (๓๐ ก.ค.๖๓)new2 e0

planeการสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น (๒๓ มิ.ย.๖๓)new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๓ มิ.ย.๖๓)new2 e0

planeการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (๒๓ มิ.ย.๖๓)new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (๑ มิ.ย.๖๓)new2 e0

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย.๖๓ (๑ มิ.ย.๖๓)new2 e0

planeการประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (๑๙ พ.ค.๖๓)new2 e0

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มี.ค.๖๓ (๑๒ พ.ค.๖๓)new2 e0

planeแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) (๗ พ.ค.๖๓)new2 e0

planeซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (๗ พ.ค.๖๓)new2 e0

planeการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับ ป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (๒๒ เม.ย.๖๓)

planeการติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากในระบบ e-GP (๑๕ เม.ย.๖๓)

planeขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (๑๐ เม.ย.๖๓)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค.๖๓ (๑๐ เม.ย.๖๓)

planeสรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการพิจารณาปัจจัยความสำเร็จตามนโยบาย เรื่องแนวความคิดในการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development: P&D)"(๓ เม.ย.๖๓)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ม.ค.๖๓(๑๐ มี.ค.๖๓)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค.๖๒(๒๘ ม.ค.๖๒

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(๗ ม.ค.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ย.๖๒(๗ ม.ค.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ย.๖๒(๗ ม.ค.๖๒)

planeบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(๒ ม.ค.๖๓)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ของ ปล.กห.(๒ ม.ค.๖๓)

planeขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๒๐ ธ.ค.๖๒)

planeซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามระเบียบ กค.(๑๙ ธ.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลง ๕ ส.ค.๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๙ ธ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ(๒ ธ.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซืื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม(๒๑ พ.ย.๖๒)

planeการจัดซื้อจัดจ้างและการบรีหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม(๘ พ.ย.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๘ พ.ย.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(๑๖ ต.ค.๖๒)

planeขอยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองทัพอากาศ(๔ ต.ค.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม(๔ ต.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง(๑๘ ก.ย.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบิรการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศนี้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒(๑๓ ก.ย.๖๒)

planeกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)เพิ่มเติม(๑๑ ก.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๓๐ ส.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๒๖ ส.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐(๒๖ ส.ค.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๑๔ ส.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ(๒๔ มิ.ย.๖๒) 

planeแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม(๒๔ มิ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๒๔ มิ.ย.๖๒)

planeขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์(๑๐ มิ.ย.๖๒)

planeขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส ๐๓๐๒๐๐๑๕ ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)(๑๐ มิ.ย.๖๒)

planeสรุปผลการหารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ(๗ มิ.ย.๖๒)

planeหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน(๗ มิ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๔ มิ.ย.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม(๒๘ พ.ค.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒(๓ พ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)(๓ พ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย(๓ พ.ค.๖๒)

planeการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา(๓ พ.ค.๖๒)

planeแนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา(๓ พ.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง(๒ เม.ย.๖๒)

planeการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง...(๒ เม.ย.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง...(๒ เม.ย.๖๒)

planeการซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓(๒ เม.ย.๖๒)

planeการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(๒๑ มี.ค.๖๒)

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย(๒๗ มี.ค.๖๒)

planeขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๗ มี.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐... (๒๑ มี.ค.๖๒)

planeขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๑ มี.ค.๖๒)

planeการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ มี.ค.๖๒)

planeขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา๑๙แห่งพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๒ ก.พ.๖๒)

planeแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ (๗ ก.พ.๖๒)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๓๐ ม.ค.๖๒)

planeการอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) (๒๙ ม.ค.๖๒)

planeการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๙ ม.ค.๖๒)

planeการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๙ ม.ค.๖๒)

planeซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) (๗ ม.ค.๖๒)

planeการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒ ม.ค.๖๒)

planeสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห. (๑๗ ธ.ค.๖๑)

planeการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๑๒ ธ.ค.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๖ ธ.ค.๖๑)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๐ พ.ย.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (๒ พ.ย.๖๑) 

planeประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ พ.ย.๖๑) 

planeประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ พ.ย.๖๑)  

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขี้นบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๖ ต.ค.๖๑) 

planeแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖ ต.ค.๖๑) 

planeแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (๑๐ ต.ค.๖๑) 

planeแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๘ ต.ค.๖๑) 

planeกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม (๑๙ ก.ย.๖๑) 

planeการพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๗ ก.ย.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียนบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ (๑๗ ก.ย.๖๑) 

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๖๑ (๖ ก.ย.๖๑) 

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๔ ส.ค.๖๑) 

planeขอยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๖/๕๒ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ (๒๘ ส.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (๒๔ ส.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๒๓ ส.ค.๖๑) 

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๑ (๖ ส.ค.๖๑) 

planeข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (๑๖ ก.ค.๖๑)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือน มิ.ย.๖๑ (๑๓ ก.ค.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (๑๑ ก.ค.๖๑)

planeสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือน เม.ย.-พ.ค.๖๑ (๑๘ มิ.ย.๖๑)

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้่อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ (๑๕ มิ.ย.๖๑)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๕ (๔ มิ.ย.๖๑)

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (๒๕ พ.ค.๖๑)

planeการตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๒๒ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (๒๒ พ.ค.๖๑) 

planeแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์(อธ ๒) (๑๐ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ (๙ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๔ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๓ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๒ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ๑ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการเลิอกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeแนงทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (๓ พ.ค.๖๑) 

planeซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) (๓ พ.ค.๖๑) 

planeราคามาตรฐานครุภัณฑ์

planeการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว (๖ ธ.ค.๖๐)

planeแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๑๒๘(๖ ธ.ค.๖๐)

planeสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ รมว.กห.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑ (๓๐ พ.ย.๖๐)

planeหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (๑๙ ก.ย.๖๐)

planeการอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-martet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา (๑๖ พ.ย.๖๐)

planeการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มี.ค.๖๐ (๓๐ ต.ค.๖๐)

planeการซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (๒๘ ก.ย.๖๐)

planeการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (๑๘ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement (e-GP) (๘ ก.ย.๖๐)

planeการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะตรวจรับพัสดุ (๘ ก.ย.๖๐)

planeซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ (๔ ก.ย.๖๐)

planeการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market-e-market) เพิ่มเติม (๔ ก.ย.๖๐)

planeแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับ (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) (๓๑ ก.ค.๖๐)

planeหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๙ มิ.ย.๖๐)

planeการนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๘ ก.พ.๖๐)

planeสำนักงาน ป.ป.ช. ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๒ ก.พ.๖๐)

planeการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒ ธ.ค.๕๙)

planeการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (๕ ก.ย.๕๙)

planeบัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) (๕ ก.ย.๕๙)

planeการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build (๘ ส.ค.๕๙)

planeการใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหน่วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม (๖ มิ.ย.๕๙)

planeตัวอย่างหนังสือคำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๕๘ และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นประกันสัญญา (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒๒ ม.ค.๕๙)

planeการยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุน ขนาดเล็กทั้งประเทศ (๑๔ ม.ค.๕๙)

planeแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (๒๕ ก.ย.๕๐)

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 5. ระเบียบ/คำสั่ง
 • A20220511
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารไนจีเรีย/กรุงเทพฯ
 • A20220510-2
  ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะฯ​ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ณ สถานีรายงานภูเก็ต
 • A20220510
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • A20220509
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟสวัสดิการ Cafe Amazon สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • A20220505
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถ กองทัพอากาศ
 • A20220503-3
  ประธานกรรมการพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกองบิน ๕
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • D20220407-1
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ปิดให้บริการ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๕ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20220328
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ
 • C20220325
  กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามรถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 6 อัตรา
 • C20220321-1
  ๑๓๕ ปี กระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๕
 • C20220321
  การแข่งขัน ROV ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานกรรมการอำนวยการสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท
 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 planeกำหนดการจัดสัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เม.ย.๖๕,๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.(เอกสารดาวน์โหลด)(๒๑ เม.ย.๖๕)new

planeประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกเหล่าทหารแผนที่ ปี ๖๖(๑๘ เม.ย.๖๕)new

planeประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกส่งกำลังบำรุง ปี ๖๖(๗ เม.ย.๖๕)new

                                                                                                                                                         อ่านต่อ>>  

 

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

planeโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอสิกส์ (Electronic Govement Procurement : e-GP) (๑๐ พ.ค.๖๕)new

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง รุ่นที่ ๓ (๑๐ พ.ค.๖๕)new

planeขอเชิญให้ความเห็นในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ(ฉบับที่..)พ.ศ. ... ในประเด็นสำหรับการเรียกเก็บเงินอุทธรณ์ (๒ พ.ค.๖๕)new

planeมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ(๑๔ มี.ค.๖๕)new

planeบัญชีนวัตกรรมไทย ม.ค.๖๕(๑๔ ก.พ.๖๕)new

planeผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ม.ค.๖๕(๑๔ ก.พ.๖๕)

planeบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ม.ค.๖๕(๑๔ มี.ค.๖๕)

                                                                                                                                                                                                                อ่านต่อ>>