lcc

 

คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ. (ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
 
   บทที่ ๑ การจัดระบบพัสดุ
      การจัดระบบพัสดุ
 
 
 
 
     บทที่ ๒ การจำแนกพัสดุตามคุณลักษณะและกำหนดความรับผิดชอบ
      การจำแนกพัสดุตามคุณลักษณะและกำหนดความรับผิดชอบ
 
 
 
 
     บทที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
      การจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
      คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค.๕๐ เรื่องการพัสดุ
      ใบสั่งซื้อพัสดุ
      ใบสั่งจ้าง
      การขออนุมัติจัดซื้อภายในท้องถิ่น
      ใบสั่งซื้อต่างประเทศ
      การขอซื้อต่างประเทศ
      สัญญาซื้อขาย
      สัญญาจ้าง
      การยกเว้นไม่ทำสัญญาโดยใช้ข้อตกลงประกอบการเปิด L/C หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์
 
 
 
 
     บทที่ ๔ การเบิกพัสดุ
      การเบิกพัสดุ
      แผนผังการจ่ายหักล้างการค้างจ่ายพัสดุในระบบคลังใหญ่
 
 
 
 
     บทที่ ๕ การส่งคืนพัสดุ
      การส่งคืนพัสดุ
      ใบส่งคืนพัสดุ (แบบ ทอ.๗๗)
      แผนผังการส่งคืนพัสดุระหว่างหน่วยผู้ใช้กับคลังหน่วย
 
 
 
 
     บทที่ ๖ การตรวจและการควบคุมเอกสาร
      การตรวจและการควบคุมเอกสาร
      ทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ (แบบ ทอ.๑๓๔)
 
 
 
 
     บทที่ ๗ การทำบัญชีคุมพัสดุ
      การทำบัญชีคุมพัสดุ
      บัตรควบคุมพัสดุ, บัตรบันทึกการรอรับและการค้างจ่าย, บัญชีรายรับ - จ่าย และสถิติพัสดุ(แบบ ทอ.๑๓๕, ๑๓๖, ๑๑๕)
      บัญชีคุมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุในอัตราจ่าย (แบบ ทอ.๑๓๘)
      บัญชีคุมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุในอัตราจ่ายของหน่วยที่ขอเบิกจากหน่วยผู้ใช้
   (แบบ ทอ.๑๔๐)

 
 
 
 
     บทที่ ๘ การสำรวจพัสดุ
      การสำรวจพัสดุ
      บัตรตรวจนับพัสดุ (แบบ ทอ.๗๘)
      รายงานการสำรวจปรับยอดพัสดุ (แบบ ทอ.๗๙)
 
 
 
 
     บทที่ ๙ การตรวจพัสดุ
      การตรวจพัสดุ
 
 
 
 
     บทที่ ๑๐ ป้ายกำกับพัสดุ
      ป้ายกำกับพัสดุ
      ตัวอย่างป้ายกำกับพัสดุ
 
 
 
 
     บทที่ ๑๑ การรับพัสดุ
      การรับพัสดุ
      รายงานตรวจรับพัสดุ (แบบ ทอ.๗๔)
      แบบรายงานข้อขัดข้องในการรับพัสดุ
      ใบเบิกพัสดุ (แบบ ทอ.๗๕)
 
 
 
 
     บทที่ ๑๒ การส่งพัสดุ
      การส่งพัสดุ
      ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (แบบ ทอ.๗๖)
      ใบขอการขนส่ง
 
 
 
 
     บทที่ ๑๓ การป้องกันสนิมและบรรจุหีบห่อ
      การป้องกันสนิมและบรรจุหีบห่อ
 
 
 
 
     บทที่ ๑๔ การจัดคลังเก็บพัสดุ
      การจัดคลังเก็บพัสดุ
      ผนวก
 
 
 
 
     บทที่ ๑๕ การโอนพัสดุ
      การโอนพัสดุ
      ผนวก (แก้ไข)
 
 
 
 
     บทที่ ๑๖ การจำหน่ายพัสดุ
      การจำหน่ายพัสดุ
      การขออนุมัติจำหน่ายพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ณ ที่ตั้งหน่วย
      บัญชีคุมพัสดุจำหน่าย (แบบ ทอ.๑๔๔)
 
 
 
 
     บทที่ ๑๗ การสอบสวนและการชดใช้ค่าทดแทนความเสียหาย
      กรสอบสวนและการชดใช้ค่าทดแทนความเสียหหาย
 
 
 
 
     บทที่ ๑๘ อัตราจ่ายพัสดุ
      อัตราจ่ายพัสดุ
      แบบรายงานขอแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสดุ
 
 
 
 
     บทที่ ๑๙ การจัดทำบัญชีเงินพัสดุ
      การจัดทำบัญชีเงินพัสดุ
 
 
 
 
     บทที่ ๒๐ การพัสดุเชื้อเพลิง
      การพัสดุเชื้อเพลิง
 
 
 
 
     บทที่ ๒๑ การกำหนดหมายเลขและการจัดทำสมุดรายการพัสดุ
      การกำหนดหมายเลขและการจัดทำสมุดรายการพัสดุ
      สมุดรายการพัสดุภาคข้อมูลทางการจัดการ
 
 
 
 
     บทที่ ๒๒ การกำหนดความต้องการและการแจ้งความต้องการพัสดุ
      การกำหนดความต้องการและการแจ้งความต้องการพัสดุ