ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

planeข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐new

planeซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (๒-๐๘๑๐)new

planeรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 62new

planeการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))new     

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางnew

planeโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางnew

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนภูมิภาค new

planeตารางผลสำรวจสินทรัพย์-ส่วนกลาง new

planeการประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

planeคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeขัอหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

planeคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

planeรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

planeแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

planeประชุมราคากลาง เอกสารการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางปฏิบัติ ว453

planeประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับ นขต.ทอ.ในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๒ ระหว่าง ๓-๔ เม.ย.๖๑

planeตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรร และราคากลางเช่า(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.กบ.ทอ.

planeประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ