ธรรมะจากพระโอษฐ์

 Logo Line

 ทศ6

บ่ายวันเสาร์หนึ่งที่ผมจะต้องมาทำงาน แต่เป็นการทำงานนอก ทอ. ในบรรยากาศใส่สูทผูกเนคไท ซึ่งเป็นงานในส่วนการปกป้องงบประมาณ ผมได้สนทนากับนายทหารท่านหนึ่ง โดยท่านได้แนะนำผมถึงวิธีการปฏิบัติตนกับทิศทั้ง ๖  

r

 

 

Supply Chain Management (SCM)

 Logo Line

 

supply chain 2

Supply Chain Management (SCM) คือ กระบวนการโดยรวมของการไหลของวัสดุสินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรมต่างๆ ผ่านองค์การที่เป็นผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ไปจนถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยที่องค์การต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อวัน ในการปรับตัวขององค์การเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้น สิ่งสำคัญ คือ เพื่อให้องค์การมีความสามารถในการบริหาร ความเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืนของธุรกิจ 

r

 

 

 

ถ้ำดินเพียง

 Logo Line

 din1

 

ถ้าท่านเชื่อเรื่องพญานาค และกำลังหาข้อมูลเพื่อศึกษาหรืออ่านเพลินๆ เพิ่มเติม บทความนี้ จะช่วยให้ท่านได้แนวคิดหรือมุมมอง เพิ่มเติมเกี่ยวกับพญานาคอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพญานาคที่ถ้าดินเพียง ขอให้ใช้วิจารณญานในการรับรู้เนื้อหาสาระของบทความนี้

r

                   

ก้าวใหม่ของการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศกับแนวคิด LCC

Logo Line

 

 452

                       นับตั้งแต่ที่กองทัพอากาศได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งกำลังบำรุง (จากหลายๆ ด้าน) ภายใต้โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน คำว่า LCC ก็เริ่มมีการเอ่ยถึงในที่ประชุมหรือวงสัมมนาของกองทัพอากาศหลายๆ โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

                       นโยบายเฉพาะ ด้านส่งกำลังบำรุงข้อ ๔.๒ ความโดยย่อว่า การจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ ต่อไปนี้ให้นำหลักการ LCC มาประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ก็ยิ่งทำให้เกิดคำถาม โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่จะนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ว่า LCC คืออะไรกันแน่ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะผู้ริเริ่มนำแนวคิด LCC มาเผยแพร่ในกองทัพอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม จะได้อธิบายความหมาย แนวคิด หลักการคำนวณ และการนำไปใช้ ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบเป็นเบื้องต้น

 r

Logo Line

 

เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
เรื่อง รูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมสำหรับ
การจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ

 Logo Line

 

 1563 168904 16705 00 00 000 1 640x360

                       ปัจจุบันรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละองค์กรต้องแสวงหาโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งศาสตร์การเจรจาต่อรองก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถสร้างความได้เปรียบ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดำเนินการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลประเทศผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิต และบริษัทตัวแทน ที่ล้วนมีการเตรียมการด้านกานเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี และมีเป้าประสงค์ที่จะแสวงหาผลกำไรจากการขายยุทโธปกรณ์สูงสุด ในขณะที่ขั้นเตรียมการจัดหายุทโธปกรณ์ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของ ทอ. และเกิดปัญหาข้อขัดข้องของการจัดหาในระยะยาว 

                     

            r

Logo Line